24* 7 കസ്റ്റമർ കെയർ

24* 7 കസ്റ്റമർ കെയർ സംവിധാനം

കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടിയെ ആകർഷകമാക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇടപാടുകാരുടെ സംതൃപ്തി. ഞങ്ങളുടെ 24*7 പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ആർ എം ടീം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഫോൺ, ചാറ്റ്, ഇമെയിൽ എന്നിവയിലൂടെ യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഫേസ്ബുക്, വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഞങ്ങൾ സജീവമാണ്.

പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ സംവിധാനം

പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ ഓഫീസും പൂർണ സജ്ജമായ കസ്റ്റമർ കെയർ സംവിധാനവും വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ. കസ്റ്റമർ കെയർ സംവിധാനം.

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. പ്രവാസി ചിട്ടി

സമ്പാദ്യത്തോടൊപ്പം നാടിന്റെ വികസനത്തിലും പങ്കാളികളാകുക.

ഇന്ന് തന്നെ അംഗമാകുക