സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ

പ്രവാസി ചിട്ടി ദിനംപ്രതി വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുകയാണ്. വിസ്മയകരമായ ഈ യാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങള്‍ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

0 +

രജിസ്ട്രേഷനുകൾ

0 +

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ചിട്ടികൾ

0 +

നിലവിലെ ചിട്ടി വരിക്കാർ

0 Cr+

രജിസ്റ്റേർഡ് ചിട്ടി സല
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. പ്രവാസി ചിട്ടി

വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ

 • ഓൺലൈൻ ലേലങ്ങൾ

  0K+

 • ചിട്ടിത്തുക നൽകിയത്

  0K+

 • ലഭ്യമായ രാജ്യങ്ങൾ

  0+

 • വരിസംഖ്യയായി സ്വരൂപിച്ചത് (30-11-2023 വരെ)

  0Cr+

 • ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ

  0M+

നേട്ടങ്ങൾ

image
സമീപകാല നേട്ടങ്ങൾ
image
ഇടപാടുകാരുടെ എണ്ണം
image
പ്രതിവർഷ ചിട്ടി ബിസിനസ്സ് (കോടി രൂപയിൽ)
image
നാഴികക്കല്ലുകള്‍

54 Years Of Trusted Services

More Than 50 lakhs Satisfied Customers, Thank You Subscribers For Your Trust And Faith

₹73000Cr+

Turn over

8300+

Employees

670+

Branches

₹100Cr

Paid-Up Capital