കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

  KSFE ഡയമണ്ട് ചിട്ടികൾ 2023

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. പ്രവാസി ചിട്ടിയിൽ ചേരൂ, നേടൂ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ വജ്ര ആഭരണങ്ങളും കൂടാതെ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും വിജയിക്കാനുള്ള അവസരവും.

  53 Years Of Trusted Services

  More Than 46 lakhs Satisfied Customers, Thank You Subscribers For Your Trust And Faith

  ₹70000Cr+

  Turn over (March 2023)

  8200+

  Employees

  650+

  Branches

  ₹100Cr

  Paid-Up Capital