കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഭദ്രത സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ 2022

  2022 ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതൽ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. പ്രവാസി ചിട്ടികളിൽ ചേരൂ നേടൂ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ്, കൂടാതെ മറ്റു നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും.

  53 Years Of Trusted Services

  More Than 46 lakhs Satisfied Customers, Thank You Subscribers For Your Trust And Faith

  ₹70000Cr+

  Turn over (March 2023)

  8200+

  Employees

  650+

  Branches

  ₹100Cr

  Paid-Up Capital